• s5_logo.jpg
  • s5_logo1.jpg
  • s5_logo3 (2).jpg
  • s5_logo4 (2).jpg
  • s5_logo5.jpg
  • s5_logo6.jpg

CITES – Opšte informacije

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u vezi sa članom 56. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, („Službeni glasnik RS “, broj 88/10),  upućuje sledeći

JAVNI POZIV

Pozivaju se  pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili po bilo kom drugom osnovu držaoci  strogo zaštićenih i  zaštićenih divljih životinja,  da podnesu Prijavu za evidentiranje držanja primeraka strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divljih životinja u zatočeništvu.

Rok za prijavljivanje je 1. jun 2011. godine.

 

Uz  popunjen obrazac prijave prilaže se jedan ili više od navedenih dokumenata:

– kopija uvozne i/ili izvozne dozvole, potvrda, uverenje, sertifikat i/ili mišljenje naučne organizacije o poreklu primerka.

– drugi dokaz o zakonitom sticanju, odnosno poreklu primeraka ili potpisana izjava vlasnika o poreklu primerka.

Licima koja podnesu prijavu do 1. juna 2011. godine, može se odobriti držanje prijavljenih primeraka pod propisanim uslovima, a za svako dalje raspolaganje biće potrebna potvrda ili drugi akt koji izdaje ministarstvo.

Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Obrazloženje:

Uvažavajući činjenicu da se u momentu stupanja na snagu Zakona o zaštiti prirode, 23. maja 2009. godine, veliki broj primeraka zaštićenih vrsta divljih životinja već nalazio u posedu pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, i da za date primerke prethodno nije postojala obaveza prijavljivanja i evidentiranja držanja, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, 01. decembra 2010. godine,  propisana je obaveza prijavljivanja držanja tih životinja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 01. juna 2011. godine  (član 56. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode).

Spisak vrsta (pdf)

Obrazac prijave za evidentiranje (pdf-ćirilica) (pdf-latinica)

Obrazac izjave o poreklu (pdf-ćirilica) (pdf-latinica)